אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

פיטורין/התפטרות מהעבודה

כחלק מהחשיבה על הגנה על זכויות עובדים נדרש המחוקק לתת את הדעת גם על השאלה לגבי סיוטם העבודה אצל מעסיק, בין אם ביוזמת העובד שאז מדובר על התפטרות ובין אם מדובר על יוזמה של המעביד- פיטורין. הגדרה זו היא חלקית ויש לה כמה חריגים כמו מקרים שבהם נאלץ עובד להתפטר שלא מרצונו, מה שיוביל להכרה במקרה כפיטורין שמזכים אותו בפיצויי פיטורין. 

מהי התפטרות שלא מרצון?
כך למשל התפטרות עובד בשל מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחתו, התפטרות של עובדת ששוהה במקלט נשים מוכות, התפטרות בשל העתקת מקום מגורים וגם התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה לצד מקרים נוספים מוכרים בחוק כמקרים שמזכים את העובד בפיצויי פיטורין

צעד בלתי הפיך
בין אם מדובר על התפטרות או על פיטורים, ההליך נכנס לתוקף ממסירת ההודעה לצד השני. על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות סיום הקשר החוזי נדחה עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות. המשמעות היא שהחלטה על פיטורין או התפטרות היא בלתי הפיכה ואין אפשרות לחזור ממנה ללא הסכמת הצד השני.
יוצא מן הכלל לגבי שני המקרים הוא כאשר הודעת ההתפטרות/ פיטורים נמסרה על ידי העובד או המעביד בזמן כעס והוא חזר בו תוך זמן סביר לאחר מכן. במקרה כזה גם ללא הסכמת הצד השני לא תיכנס הודעת ההתפטרות/ פיטורים לתוקף.

הזכות לפטר עובד
הזכות לפיטורים מאפשרת למעסיק לסיים את התקשרותו עם עובד שהתנהלותו אינה משביעת רצון בעיני המעסיק, וגם לצמצם במצבת כוח האדם עקב אילוצים שונים. זכות זו כרוכה בחובה לשלם פיצויי פיטורים ויתר התשלומים שלהם זכאי העובד על פי חוק.

הזכות להתפטר
מנגד, עובד זכאי להתפטר ממקום עבודה שאינו מטיב עמו ולקבל את כל הזכויות הסוציאליות שמגיעות לו על פי החוק בעקבות סיום יחסי עובד מעביד. התפטרות יכולה להיות בשל תנאי העבודה, סוג העבודה, אפשרויות הקידום, או בשל הצעת עבודה מפתה יותר. עם זאת, עזיבת מקום העבודה משמעה אובדן תקופת הוותק שצבר במקום עבודתו הקודם.

שימוע
הליך פיטורים תקין וחוקי מתחיל בעריכת שימוע לעובד ומטרתו להבטיח שההחלטה על פיטורי העובד תתקבל מטעמים עניינים ולא משיקולים זרים, תוך מתן זכות לעובד להשמיע את טענותיו בעניין זה. זכות השימוע מעוגנת בשורה ארוכה של פסקי דין שניתנו על ידי בתי הדין לעבודה בארץ ונהוג היה להחילה רק על העובדים בשירות הציבורי. במשך השנים הורחבה חובת השימוע גם על גופים בעלי אופי ציבורי שמעניקים שירותים לציבור הרחב, ובאחרונה הורחבה חובה זו גם לגופים פרטיים.

הפסיקה מגדירה שעל הליך השימוע להתבצע בתום לב כך שיאפשר לעובד למצות את זכותו טרם קבלת ההחלטה לפטרו ולא כדי לצאת ידי חובה. זה כולל שליחת הודעה בכתב לעובד שבה יצוינו מועד ומקום עריכת השימוע, העילות לכוונת הפיטורים, והממצאים והמסמכים אשר נאספו בעניין זה. על ההודעה בכתב לאפשר לעובד פרק זמן סביר שבו יוכל ללמוד ולהתכונן לטענות שמעלה המעביד וגם לעיין במסמכים שקיימים בעניינו. בזמן השימוע יש לאפשר לעובד להציג את טענותיו באופן מלא.  יש לערוך פרוטוקול מסודר בכתב שיתעד באופן מלא את מהלך השימוע, ולמסור העתק ממנו לעובד.  אם זכות השימוע הופרה על ידי המעסיק בין אם לא נערך כלל ובין אם נערך באופן לא תקין, זכאי העובד להגיש תביעה שבה יתבע לממש כדין את זכות השימוע או לקבל פיצויים. 

הודעה מוקדמת לפיטורים
בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות אם החליט המעסיק לפטר את העובד לאחר קיום הליך שימוע, עליו להעביר לעובד הודעה מוקדמת טרם  כניסת ההתפטרות לתוקף בהתאם למועדים שנקבעו  בחוק ושמשתנים בהתאם לאופן תשלום השכר של העובד ולפי מידת הוותק שלו במקום עבודתו. על המעסיק לציין האם הוא מוותר על עבודתו של העובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת או לא. 

גמר חשבון ותשלום פיצויי הפיטורים
עם סיום עבודתו של העובד יש לערוך התחשבנות שמתייחסת בעיקרה לתשלום פיצויי הפיטורים שעל פי חוק קמה לעובד אשר עבד למעלה משנה במקום עבודתו. ובמקרים מסוימים זכות זו קמה גם בעת התפטרות העובד. יש לחשב ולשלם את פיצויי הפיטורים לפי תקנות פיצויי פיטורים.
על המעביד לשלם את פיצויי הפיטורים ביום הפסקת יחסי העובד מעביד, ואם לא שולמו תוך 15 ימים ממועד התשלום יחולו עליהם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. 

תשלומים נוספים
ההתחשבנות תכלול בנוסף גם דמי פדיון חופשה אם העובד לא ניצל בעת סיום העסקתו את מלוא ימי החופשה שנצברו בשלוש השנים האחרונות שקדמו לסיום העבודה שעומדים לרשותו אלא אם כן נקבע אחרת בין הצדדים במסגרת חוזה עבודה אישי שמטיב עם העובד. עוד יש לחשב את דמי ההבראה עבור עובד שהשלים שנת עבודה מלאה אחת. אם העובד טרם קיבל את מלוא דמי ההבראה שמגיעים לו במהלך תקופת עבודתו, הוא זכאי לקבלם בתום עבודתו עבור השנתיים האחרונות לעבודתו אלא אם כן נקבע אחרת בין הצדדים ובאופן שמטיב עם העובד.
במקרה שהחוזה האישי של העובד מאפשר לו לפדות ימי מחלה תכלול ההתחשבנות גם פדיון ימי מחלה. זכות זו אינה מוכרת בחוק, אך היא קמה לעובד ככל שהחוזה שברשותו מחייב זאת. 

מסמכים שיש להעביר לעובד בסיום ההתקשרות
בסיום יחסי העבודה על המעסיק להעביר לידי העובד אישור בכתב על תקופת העבודה שמציין את מועדי תחילת וסיומם יחסי עובד מעביד, מכתב העברת בעלות לחברות שבהן מתנהלים ביטוחי המנהלים, קופות הגמל, קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות שבהם מודיע המעסיק על העברת הבעלות לידי העובד או למעסיקו החדש, טפסי 161 ו-161א שיאפשר לעובד לקבל פטור ממס הכנסה בגין פיצויי הפיטורים, כספי הפנסיה ומענק פרישה.
במקרים מסוימים נדרש עובד שמסיים את עבודתו לחתום על כתב קבלה וויתור על תביעות שבמסגרתו מפורטים התשלומים שקיבל עם סיום עבודתו, וכן הצהרה שאין לו ולא תהיינה לו בעתיד תביעות וטענות נגד המעביד בגין עבודתו וסיומה. לא ניתן לחייב את העובד לחתום על כתב קבלה וויתור, ולא ניתן להתנות את תשלום זכויותיו של העובד בחתימה עליו.

התפטרות העובד
במקרה שעובד החליט להתפטר ממקום עבודתו, כל שעליו לעשות הוא לשלוח למעסיקו הודעה בכתב שבה הוא מודיע למעסיקו מבעוד מועד על כוונתו לעזוב את מקום עבודתו כדי לאפשר למעסיק להיערך לכך, ולמצוא מחליף במקומו. על העובד למסור הודעה זו בהתאם למועדים הקבועים בחוק, שמשתנים בהתאם לאופן שבו משולם השכר של העובד ולפי הוותק שלו במקום עבודתו.
על העובד להמשיך לעבוד בשכר גם בעת התקופה שבין מסירת ההודעה לסיום עבודתו, אלא אם כן המעביד מוותר על עבודתו בפועל בתקופת זו, בכפוף לכך שישלם לעובד את שכרו עבור התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

גמר חשבון ותשלום פיצויי הפיטורים
גם במקרה של התפטרות העובד יש לערוך גמר חשבון, אלא שבמקרה זה אין חובה של המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים.

לקבלת מידע נוסף בגין הליך פיטורים או התפטרות ממקום העבודה פנו לעורך דין דיני עבודה שיפעל למיצוי זכויותיכם באופן היעיל ביותר.