אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות עובדים זרים

בעשורים האחרונים הולכת וגוברת בישראל התופעה של העסקת עובדים זרים ולא תמיד המעסיק הישראלי מבין את המשמעות של העסקת עובד זר לרבות החובות שנלוות לכך. ברוח ולאור המשפט העברי הקדום, גם על פי חוקי המדינה העסקת עובד זר כמוה כהעסקת כל עובד והיא מחייבת את המעסיק להעניק לו את כל זכויות המגן המעוגנות בחוק, זאת בהתאם לחוק עובדים זרים משנת 1991 ולפי תקנות עובדים זרים משנת 2000.

מי מגן על זכויות עובדים זרים?
בניסיון להגן על עובדים זרים ממצב של פגיעה בזכויותיהם פתחו בתי הדין לעבודה את שעריהם בפני עובדי זרים שסבלו מהלנת שכר פגיעה בזכויות היסוד שלהם כעובדים. בבואכם להעסיק עובד זר חשוב להבין את המשמעויות שנלוות לכך וכן לעמוד על הזכויות שמוקנות להם על פי חוק. 

חובות המעסיק
עם קבלת ההיתר להעסקת עובד זר על המעסיק לוודא שלעובד יש אישור רפואי שמאפשר לו לעבוד, שהוא בריא, אינו נושא מחלות וכשיר לבצע  את העבודה שלשמה נשכרו שירותיו. 
המעסיק מחויב להתקשר עם העובד בחוזה עבודה כתוב בשפה שהעובד מבין ולהעביר עותק חתום לידיו של העובד. חוזה העבודה אמור לפרט את שם המעביד, שם העובד, תיאור התפקיד, גובה השכר לרבות התנאים לעדכונו ומועד התשלום, הניכויים שינוכו משכר העבודה, ההפרשות הסוציאליות של העובד ושל המעביד, מספר השעות שיעבוד העובד ביום, מספר ימי העבודה בשבוע, ימי המנוחה, החופשות ומה הדין לגבי היעדרות בתשלום. 

על המעסיק לדעת שהעובד הזר ייכלל תחת כל הסכם קיבוצי שחל על הענף שבו מועסק העובד ובנוסף עליו לזכור שחוקי המגן שמהם נהנים כלל העובדים בישראל יחולו גם עליו. בין חובותיו של המעסיק ניתן למנות את הסדרת הביטוח הרפואי לעובד למשך תקופת העסקתו כולל כל השירותים והתרופות שניתנים במסגרת סל הבריאות. זאת ועוד המעסיק מחויב לדאוג על חשבונו למגורים הולמים לעובד תוך הקפדה על תנאי בטיחות ותברואה למשך תקופת העסקתו ועד לפחות שבעה ימים מתום חוזה ההתקשרות.

תשלומים וניכויים שונים
החוק מאפשר למעסיק לנכות משכר העובד הוצאות מיוחדות בגין מגורים וביטוח רפואי בהתאם לשיעורים שנקבעו בתקנות שקבע שר הפנים.  בניסיון לשמור ולהגן על זכויותיהם של עובדים זרים מאפשר החוק לשרים הרלוונטיים לחייב את המעסיק לספק ערבות בנקאית או ערבות מסוג אחר שתבטיח מילוי חובות העובד על ידי המעסיק. זה יכול להיות על ידי ארגון שבו חבר המעסיק, תאגיד שהמעסיק מחזיק במניות שלו או ארגון קיבוצים ומושבים. עוד רשאים השרים לחייב את המעסיק להפריש באופן חודשי כספים לקרן או חשבון בנק עבור העובד הזר ולנהל אותה כמו השקעה כספית שאמורה לתת רווחים. העובד יקבל בעת עזיבתו את הארץ את מלוא הפיקדון שנצבר עבורו ושיוטל עליו מס הכנסה בשיעור של 15%. 

חשוב לזכור שהעסקת עובד זר שלא על פי חוק מסכנת את המעביד. עובד שמועסק לא לפי בחוק עלול לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה מה שעלול להוביל לתשלום פיצוי לעובד. חמור מכך העסקת עובד זר ללא היתר עלולה להוביל לעונשים כבדים שנקבעו בחוק. בכל שאלה לגבי העסקת עובד זר פנו לעורך דין שמתמחה בתחום דיני עבודה ובפרט העסקת עובדים זרים.